nieuwe jeugdouderling

Van de kerkenraad
De kerkenraad is heel blij u te kunnen berichten dat zich een nieuwe ouderling heeft aangemeld. Het
gaat om mevr. Janetta Haveman-Hetebrij, die na enkele gesprekken met
leden van de Werkgroep Jeugd zich kandidaat heeft gesteld om de al enige tijd geleden ontstane
vacature jeugdouderling te willen invullen. De kerkenraadsleden hebben hiertegen uiteraard geen enkel
bezwaar en derhalve is zij door enkelvoudige kandidaatstelling benoemd.
De bevestiging zal op een nog nader te bepalen datum plaatsvinden.
Bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de a.s. bevestiging van mevr. Haveman-Hetebrij
kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk één week na
deze bekendmaking schriftelijk of per e-mail, met vermelding van naam en adres, bij ondergetekende
worden ingediend.
scriba Gerard Bolding, Sangerland 10; e-mail: scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl