Communicatie

Werkgroep Communicatie

Visie en doelstelling: De Protestantse Gemeente te Steenwijk stelt zich ten doel kerk te zijn voor haar leden, maar ook haar maatschappelijke functie daarbuiten duidelijk vorm te geven. Daarom ziet zij zich genoodzaakt alles in het werk te stellen haar diensten en behoeften helder en snel bij haar doelgroepen kenbaar te maken.

De soorten communicatiemiddelen die hiervoor worden ingezet hangen sterk af van de doelgroep die ze bedienen. De kerk zal keuzes moeten maken welke van deze middelen het eerst en het meest aandacht verdienen.

 

Leden van de werkgroep:

Adviseur:  vacant!

De Brug:          mevr. G.L. Maring            513779               nieuwsblad-debrug@pkn-steenwijk.nl

Website:          dhr. D. Hetebrij                 517952               webmaster@pkn-steenwijk.nl

Kerkbrief:        mevr. E.C. Noordanus     06-30345600     Kerkbrief@pkn-steenwijk.nl

Scriba:             dhr.G. Bolding                    510766               scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl

 

 

Taakgroep De Brug

Doelstelling:

  •  Zoveel mogelijk mensen te bereiken en hen te bemoedigen, te troosten en te stimuleren vanuit de Bijbel
  • Mensen te informeren d.m.v. officiële mededelingen, over actuele ontwikkelingen op het gebied van beleid, eredienst, pastoraat, diaconaat, catechese, ouderen- en jongerenwerk, ZWO en andere zaken binnen de Protestantse Gemeente te Steenwijk.
  • Informeren over ontwikkelingen binnen het geheel van de Protestantse Kerk, classicaal, provinciaal en landelijk; alsmede de ontwikkelingen weer te geven binnen de oecumene.
  • Het gesprek te bevorderen over samenlevingsvraagstukken vanuit bijbelse optiek.
  • Het bevorderen van goede PR en eigentijdse vormen van communicatie binnen de Protestantse Gemeente te Steenwijk.

 

Taak: het maandelijks uitbrengen van De Brug.

Aanspreekpunt:  vacant/mevr. G.L. Maring

Redactieleden worden door het Breed Moderamen benoemd.

Het is de verantwoordelijkheid van de redactie om aangeleverde teksten zo nodig te corrigeren, in te korten en anderszins geschikt te maken voor publicatie in het kerkblad.

De redactie heeft een vergaande verantwoordelijkheid voor de inhoud en de lay-out van het kerkblad. Zij is bevoegd om teksten te weigeren of teksten pas dan op te nemen nadat ze gewijzigd zijn.

Als gevolg van beider verantwoordelijkheid, zijn Breed Moderamen en redactie genoodzaakt om een arbitrageorgaan in te stellen. Het zou samengesteld kunnen worden uit het moderamen van het Breed Moderamen en enkele redactieleden van het kerkblad. Eventuele klachten worden door de redactie behandeld; als dit geen oplossing biedt dan is het laatste woord aan dit arbitrageorgaan. De Brug wordt verspreid onder alle leden van de Protestantse Gemeente te Steenwijk.

Redactie:
Mevr. G.L. Maring, Dhr. G.J. Jansen, Mevr. A. Veenstra, Dhr.P. de Hartog, mevr. B. den Hartog, Mevr. E.Noordanus.
Redactie Jeugdpagina: vacant

Aanleveren van kopij kan via het mailadres:

nieuwsblad-debrug@pkn-steenwijk.nl  of via de brievenbus:

Redactie de Brug, Kerkstraat 22, 8331 JC, Steenwijk. 

 

Taakgroep Kerkbrief

Doelstelling: De gemeenteleden binnen de Prot. Gem. Steenwijk informeren over allerlei actuele zaken, zodat gemeenteleden in staat worden gesteld met elkaar mee te leven en zo het gevoel van “gemeente-zijn” te bevorderen.

Taak: het wekelijks verzorgen en uitbrengen van de kerkbrief.
Aanspreekpunt: Mevr. E.C. Noordanus.

Indien u zaken vermeld zou willen zien in de Kerkbrief dan kunt u uw informatie tot uiterlijk donderdagavond 21.00 uur sturen naar het mailadres van de Kerkbrief: Kerkbrief@pkn-steenwijk.nl
of per telefoon: 06-30345600

 

 

Taakgroep Website PKN-Steenwijk

 

Taak: het beheer en de ontwikkeling van de website, waarop informatie betreffende alle activiteiten van de Protestantse Gemeente te Steenwijk te vinden is:

* informatie over tijd en locatie van kerkdiensten.
* informatie over wijkindeling van de kerkelijke gemeente met de daarbij behorende ambtsdragers, functionarissen en medewerkers.
* informatie over de gebouwen binnen de gemeente en over activiteiten die daar plaats vinden.
* vermelding van predikanten met beknopte informatie.
* verwijzing naar websites van verwante organisaties, jeugdwerk en kerken.
* alle publicaties vinden plaats na toepassing van het redactiestatuut.

Het adres van de website is: www.pkn-steenwijk.nl

Aanspreekpunt: Dhr. D. Hetebrij    webmaster@pkn-steenwijk.nl

 

 Taakgroep Communicatie Algemeen

Taak: alle vormen voor communicatie binnen de gemeente onderzoeken en bijstaan.

Aanspreekpunt: vacant

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline