Eredienst

Voorstellen: de Werkgroep Eredienst

 

De Werkgroep erediensten is één van de acht werkgroepen van onze gemeente en ondersteunt het Breed Moderamen, waar alle lijnen uit de werkgroepen samenkomen, in haar uitvoerende taken.

De WGE is een overkoepelend orgaan dat belast is met alle taken aangaande het organiseren van erediensten. Leidend hierbij zijn de kernwoorden uit de missie van onze gemeente: Samen komen, ontmoeting, gastvrijheid, missionair, diaconaal, stimuleren van ontmoetingen onderling, de kerkelijke gemeenschap en de wereld. Daarom willen we ervoor zorgen dat:

 

  1. gemeenteleden kunnen deelnemen aan erediensten op een manier, die voor hen zinvol is
  2. de erediensten ook zullen uitstralen naar niet-gemeenteleden
  3. taakgroepleden met vreugde hun taak kunnen doen

 Het werk omvat veel praktisch werk rond de erediensten, maar ook bezinning op de erediensten en advies hierover aan de kerkenraad.

email: eredienst@pkn-steenwijk.nl

Leden werkgroep Eredienst
Dhr. Frans van den Berg (voorzitter)06-51594654 frvdberg@hotmail.com
Dhr. Theo de Haan (secretaris)0521-850717thydehaan@gmail.com
Dhr. Theo de Haan – Vestingdiensten
Dhr. Gerrit Hagen – Kerstnachtdiensten06-54913714gerrit.hagen@hotmail.com
Mevr. Bea den Hartog – Liturgie06-15397536beadenhartog@hotmail.com
Mevr. Sietske Pit – Liturgisch bloemschikken0521-588678pit.elisabeth@gmail.com
Mevr. Erica Noordanus – Kerk&Hobby06-30345600e.c.noordanus@kpnmail.nl
Mevr. Janny van der Vegt – Gastvrouwen/-heren06-47452523jannyvdv@outlook.com
Janny Bennen - Stakelbeek – Organisten06-11155109j.bennenstakelbeek@gmail.com
Dhr. Rob de Graaf – Preekvoorziening06-28321217robdegraaf2607@gmail.com
Mevr. Jos Jansen – Lectoren0521-520303josje7.jansen@gmail.com
Mevr. Jos Jansen – Koffieschenken
Mevr. Ingeborg Sturre- Muziek in de kerk06-29381482iaevanwezel@gmail.com
Mevr. Marit Buizer – Doe team06-24981755maritmanelleke@me.com

 

De werkgroep is per mail bereikbaar: eredienst@pkn-steenwijk.nl

 

Taakgroep Liturgie

 Zoeken naar vormen, die de beleving van de erediensten ten goede komen.

Aanspreekpunt: Mevr. B. den Hartog     06-15397536

Taakgroep Organisten

Begeleiden van de samenzang en muzikale omlijsting van de erediensten.

Aanspreekpunt: Mevr. J.M. Bennen- Stakelbeek 06-11155109

 

Taakgroep Gastheren en –vrouwen

 Kerkgangers verwelkomen in ochtenddiensten en bijzondere avonddiensten en eventueel voorzien van liturgieën of liedboek.

Aanspreekpunt: Mevr. J v.d. Vegt    06-47452523

Taakgroep Liturgisch bloemschikken

Op bijzondere dagen en hoogtijdagen een symbolische bloemschikking maken n.a.v. de liturgie in de eredienst

Aanspreekpunt: Mevr. S. Pit            588678
Meer informatie: liturgisch bloemschikken

Taakgroep Kerk en hobby

Rondom een gezamenlijk gekozen thema vanuit de Bijbel wordt een eredienst in de zomer georganiseerd als start van de expositieperiode, tijdens de Vestingfeesten, van de gemaakte werkstukken.

Aanspreekpunt: Mevr. E.C. Noordanus,      06-30345600
Meer informatie: Kerk en hobby

Taakgroep Kerstnachtdiensten

Het organiseren en invulling geven aan twee laagdrempelige kerstavond- en nachtdiensten op 24 december om het geboortefeest van de Here Jezus Christus te vieren.

Aanspreekpunt: Dhr. G. Hagen,   06-54913714

Taakgroep Vestingfeestdiensten

Organiseren van pauzediensten tijdens de vestingfeesten, 5 maal per jaar in juli en augustus. Aanspreekpunt: Dhr. Th. de Haan   850717

 

Taakgroep Stiltecentrum

Het inrichten van het stiltecentrum in de Grote Kerk is afhankelijk van een besluit betreffende de herinrichting van het Liturgisch Centrum.

Taakgroep preekvoorziening

De preekvoorziener zorgt ervoor dat afspraken gemaakt worden met eigen predikanten en voorgangers van buiten Steenwijk betreffende de jaarlijkse invulling van het preekrooster.

Preekvoorziener: Dhr. R. de Graaf,  06-28321217
Van deze taakgroep het preekrooster

Taakgroep Digitale Ondersteuning Eredienst

Audio en visuele hulpmiddelen worden gebruikt, als ondersteuning tijdens Ere- en bijzondere diensten, in de gemeente als volwaardige bijdrage aan de verkondiging en uitleg van Gods woord.

Aanspreekpunt: Mevr. M Buizer,  06-24981755

mail: doe@pkn-steenwijk.nl

Taakgroep Lectoren

De Schriftlezing tijdens de zondagse eredienst wordt gedaan door een vaste groep gemeenteleden. Dit initiatief is genomen om de betrokkenheid van de gemeente bij de eredienst te vergroten. We streven ernaar ook jongeren te vragen de Schriftlezing te doen. Twee keer per jaar komen de lectoren bij elkaar voor evaluatie en toerusting.
Coördinatie: Mevr. J.M.Jansen ,         520303

Taakgroep Koffie Drinken

Sinds medio 2019 is er iedere zondagmorgen gelegenheid na afloop van de dienst met elkaar een kopje koffie/thee/limonade te drinken in de kerk. Veel mensen maken hiervan gebruik en op deze manier kunnen we de onderlinge band tussen gemeenteleden ook versterken. Er ligt in de kerk een rooster waarop gemeenteleden kunnen invullen op welke zondag ze koffie/thee willen zetten voor de dienst. Alles klaar zetten in de kerk en koffie/thee schenken na de dienst. Ook het opruimen en schoonmaken van de koffieketel hoort erbij!

Coördinatie:
Mevr. J.M.Jansen          520303

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline