Organisatie en bestuur

Organisatie en bestuur

Vanaf januari 2011 is onze gemeente een gefuseerde gemeente. Er zijn twee pastorale wijken. Er wordt gewerkt met een Grote Kerkenraad, een Kleine Kerkenraad en Werkgroepen.

Wilt u meer weten over de plaatselijke regeling 2021   zie deze link

 

Grote Kerkenraad

Alle ambtsdragers hebben zitting in de kerkenraad. Aan de kerkenraad is toevertrouwd het vaststellen van het beleid van onze gemeente en daaraan gekoppeld het vaststellen van begroting en jaarrekening van onze gemeente. Verder is de kerkenraad verantwoordelijk voor het beroepen van predikanten en de verkiezing van ambtsdragers. Daarnaast is de kerkenraad verantwoordelijk voor het vaststellen van de Plaatselijke Regeling.
In het bijzonder wordt dan ook nog genoemd de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld en de eindverantwoordelijkheid voor de dienst van Woord en Sacrament. De Grote Kerkenraad vergadert ca. 3 keer per jaar

 
Kleine Kerkenraad

De Kleine Kerkenraad wordt gevormd door de voorzitters (allen ambtsdrager) van de werkgroepen, de predikanten, de voorzitter van de kerkenraad en de beide scriba’s. Ook zijn Eesveen en Onnaveld vertegenwoordigd door een ambtsdrager.
Taken van de kleine kerkenraad:

  • Uitvoering geven aan de besluiten van de grote kerkenraad.
  • Het afdoen van zaken van formele en administratieve aard.
  • Afhandelen van zaken die spoed vragen.
  • In spoedeisende gevallen eigenstandig beslissingen nemen, waarover achteraf verantwoording wordt afgelegd aan de grote kerkenraad.
  • Het toetsen van het werk van de werkgroepen aan het door de grote kerkenraad vastgestelde beleidsplan.
  • Het benoemen van de leden van de werkgroepen.

De kleine kerkenraad vergadert ca. 7 keer per jaar

Moderamen

Het moderamen heeft tot taak het samenroepen en voorbereiden van de vergaderingen van de Grote Kerkenraad en de Kleine Kerkenraad.
Het moderamen is als volgt samengesteld:

  • Dhr. Peterjan Jansen  – preses
  • Ds. Marieke Ariesen-Holwerda – assessor
  • Dhr. Gerard Bolding – 1e scriba

 U kunt het scribaat bereiken onder: scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl

Werkgroepen

Het zijn de werkgroepen die het door de kerkenraad vastgestelde beleid uitvoeren. Binnen het vastgestelde beleid en uiteraard ook binnen de financiële kaders hebben de werkgroepen een grote mate van vrijheid van handelen.
In het schema ziet u welke werkgroepen er zijn
Elk zijn ze verantwoordelijk op hun eigen terrein.
Onder elke werkgroep vallen een aantal taakgroepen. De taakgroepen leggen hun ideeën en gedachten altijd eerst voor aan de werkgroep waaronder ze vallen. Binnen de werkgroep wordt getoetst of het voorstel van de taakgroep past binnen het vastgestelde beleid.
Een taakgroep kan dus ook nooit rechtstreeks het breed moderamen of de kerkenraad benaderen.

 

Laatst bewerkt: aug, 2022

Wilt u reageren of heeft u suggesties? Mail: scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl

 

 

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline