Op 2 januari 2011

is in de morgendienst de akte voor de vereniging van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente officieel getekend, waardoor de Protestantse Gemeente te Steenwijk een feit is geworden. Een laatste stap die is gezet in ons nieuwe huis. De dienst werd gehouden in de Grote Kerk

        

De notaris zet de laatste handtekening en de eenwording was een feit.
Voor meer foto’s Klik op de link

In deze dienst werd ook afscheid genomen van ds. Meijer en Ds v. Rhenen.

September 2010

Het voorgenomen besluit tot het vormen van een Protestantse gemeente
te Steenwijk

In de brief van begin september 2010 staat dat u de stukken kunt lezen op deze site.

De stukken bestaan uit

1 – voorgenomen besluit vereniging
2 – voorgenomen besluit Plaatselijke Regeling
3 – advertentie Opregte Steenwijker

Wilt u ze lezen klik op deze link.

Ook liggen deze stukken ter inzage in ‘De Schutse’en ‘De Klincke’.

PROCES VAN VERENIGING
Nu het besluit is gevallen in welk huis we samen gemeente willen zijn, wordt er alweer hard gewerkt aan de volgende stap: de vorming van een Protestantse Gemeente te Steenwijk.
Hiertoe worden  in de maand september een aantal bijeenkomsten en vergaderingen gehouden. Het is voor u als gemeenteleden goed te weten, wanneer een en ander gaat plaats vinden. Ook wordt u gevraagd om mee te denken en mee te praten over de formulering van het verenigingsbesluit tijdens een gemeenteavond, die hiervoor gehouden wordt.
Het tijdpad is als volgt:
Op 1 september komt de Grote Kerkenraad bijeen om zich te buigen over de tekst van het voorgenomen Besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente.
Na 1 september wordt u op de hoogte gebracht van de tekst van dit voorgenomen besluit. U kunt die dan op uw gemak doornemen. Tevens ontvangt u een uitnodiging voor de
Gemeenteavond op 14 september.  Dan wil de Kerkenraad graag horen of u zich kunt vinden in de tekst van het voorgenomen besluit. Voor deze gemeenteavond bent u van harte uitgenodigd! De avond wordt gehouden in de Schutse en begint om 20.00 uur.
Op 15 september vergadert de Federatie-Kerkenraad.
Op 22 september komt de Grote Kerkenraad weer bijeen voor het vaststellen van de tekst omtrent het voorgenomen besluit.

Gemeenteavond 14 sept in ‘De Schutse’. Tijd 20.00u.
Eén onderwerp: De gemeente gehoord hebbende m.b.t. de tekst van het voorgenomen Besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente.

Uw aanwezigheid wordt ook in deze fase zeer dringend op prijs gesteld.

De Grote Kerk als nieuw huis voor Protestantse Gemeente
Datum: 28-5-2010

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Steenwijk in wording heeft
woensdagavond in een voorgenomen besluit gekozen voor de Grote Kerk als enige
eigen locatie in de stad voor het gemeente-zijn van de Protestantse Gemeente te
Steenwijk. De keuze voor een kerkgebouw is in het afgelopen jaar een veelbesproken
onderwerp. Al eerder wees een onderzoek uit dat de keuze voor de Grote Kerk het
meest gegrond was. Het afgelopen jaar is nogmaals diepgaand onderzocht welke
keuze de beste is.
De Kerkenraad heeft aangegeven belang te hechten aan een gezamenlijke nieuwe
start. Daarom wordt er in het voorgenomen besluit ook gesproken van een aanpassing
van de Grote Kerk: een nieuwe opstelling en indeling, zodat alle gemeenteleden samen
een nieuwe frisse start maken en voor het eerst gaan kerken in een nieuwe setting.
Preses Jan Vis zegt hierover: “Het is onvermijdelijk dat de kerk aan de Onnastraat
verkocht moet worden.
We kunnen financieel niet twee kerkgebouwen in stand houden.
Maar we willen ook voorkomen dat gemeenteleden het gevoel hebben dat ze ‘aanschuiven’
in de Grote Kerk. De opbrengsten van de verkoop zullen daarom gebruikt worden voor een
aanpassing van de Grote Kerk. We denken bijvoorbeeld aan een andere opstelling, een
verrijdbaar podium, nieuwe stoelen. Deze plannen worden na de definitieve besluitvorming
verder uitgewerkt.”
In het voorgenomen besluit wordt de ambitie uitgesproken om de Grote Kerk voor bredere
doeleinden in te zetten.
Exposities, optredens, tentoonstellingen, het moet mogelijk zijn om de Grote Kerk voor allerhande activiteiten te gebruiken. Hiervoor zal een speciale activiteitencommissie worden ingesteld. Jan Vis: “De kerk moet vol kunnen zitten, en dan bedoel ik niet alleen op zondag, maar op alle dagen van de week. Het is een prachtig monumentaal pand met veel mogelijkheden. We hopen in de activiteitencommissie een brede maatschappelijke
vertegenwoordiging te krijgen.”
Alle gemeenteleden zijn per brief op de hoogte gesteld van het voorgenomen besluit en uitgenodigd voor een gemeenteavond. Volgende week wordt het voorgenomen besluit besproken met de gemeenteleden op een gemeenteavond. De Kerkenraad is voornemens om, afhankelijk van de uitkomsten van de gemeenteavond, daarna het besluit definitief te nemen.

Wilt u meer achtergrond informatie:
Concept voorgenomen besluit gebouwen
Concept voorgenomen besluit vereniging
Rapportage

Stedenbouw
Eindrapportage “Een Nieuw Huis”

STAND VAN ZAKEN OMTRENT GEBOUWEN 27 september 2009

In de ‘Brug’ van augustus was een brief ingesloten, waarin de stand
van zaken over de gebouwenkeuze werd besproken.
Daarin is vermeld, dat het advies van de ‘Werkgroep Kerkbouw’ uit
Utrecht besproken zou worden op de kerkenraad.
Op de kerkenraad van woensdag 16 september is dit punt van
bespreking geweest en heeft de kerkenraad besloten om de
Stuurgroep (de groep, die het verenigingsproces begeleidt en
ondersteunt) te vragen om een Plan van Aanpak te maken.
Zij zullen zich buigen over de vraag, hoe het advies van de
‘Werkgroep Kerkbouw’ uit Utrecht’ verder in onze gemeente
behandeld zal worden. Als dit advies gereed is, zal de kerkenraad
zich weer beraden.
Ook de gemeente zal betrokken worden bij de uitkomst van deze
besluitvorming. Dit is naar de mening van de kerkenraad een correcte
procedure, die recht doet aan een zorgvuldige besluitvorming over de gebouwenkeuze.  Indien u belangstelling heeft voor de brief van de ‘Werkgroep Kerkbouw’ uit Utrecht’ kunt u deze brief afhalen in ‘De Schutse’ en in ‘De Klincke’.

De scriba’s John Noordanus en Karel Hoekstra

STAND VAN ZAKEN KEUZE GEBOUWEN: 31 mei 2009

Het is u bekend, dat het rapport van de Projectgroep Gebouwen voor een ‘second opinion’ is voorgelegd aan een Werkgroep.
In overleg met deze Werkgroep Kerkbouw uit Utrecht is gebleken, dat het advies van deze Werkgroep begin zomer klaar zal zijn. Dan staan er geen vergaderingen meer gepland en zijn er reeds velen op vakantie.
Vandaar dat de federatiekerkenraad van 27 mei jl. heeft besloten, om de uitkomst van deze ‘second opinion’ pas te behandelen in haar vergadering van woensdag 19 augustus.
Tot die tijd zal  er geen nadere informatie komen. In de komende zomerperiode kunnen we, mede door de gezamenlijke
diensten, toewerken naar eenheid in onze gemeenten. Een gemeente, die zich, zoals in de Kerkorde staat,  uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

Namens de Federatiekerkenraad
Karel Hoekstra, John Noordanus,  scriba’s  FK

Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

Powerpoint overzicht

Gemeenteavond 26 februari 2009

Klik hier voor het verslag 090226

Donderdagavond 29 januari 2009

Gemeenteavond over gebouwkeuze.
Onderwerp toelichting van het eindrapport van de projectgroep Gebouwen
en het persbericht van de Federatie Kerkenraad.
Persbericht in pdf bestand klik hier
Volledig eindrapport in pdf
Verslag
Om 20.00 uur in de Grote Kerk. Aanwezig ca 250 gemeenteleden Verslag in pdf
Antwoorden van de Projectgroep gebouwen die gegeven zijn op vragen van gemeenteleden.
bestand reactie gecombineerd

Woensdagavond 27 november 2008 was er een gemeente vergadering. Hier is de nieuwe structuur van de PKN Steenwijk iw. uitgelegd met behulp van een powerpoint.
Hierbij deze powerpoint

Woensdagavond 27 december 2006 was er een bijzondere avond in De Schutse: er werd een voorvergadering gehouden door de Federatiekerkenraad (FK). Daarin werd met elkaar afgesproken over hoe, wat, wanneer en door wie welke taken en verantwoordelijkheden vervuld zullen worden. En het was een gedenkwaardig moment, toen tijdens deze vergadering de Federatieverklaring door de voorzitters en de scribae van de kerkenraden werden getekend. Deze verklaringen worden in de federatiekerkdienst van 31 december as. over en weer uitgewisseld.
De voorzitter van de dag, dhr. J. Vis, opende de avond met te lezen uit Lucas 22. Daar viert Jezus het laatste avondmaal met zijn leerlingen. De verbondenheid met de Here Jezus en met elkaar mag de oorsprong en het doel zijn van de verbondenheid van de Gereformeerde Kerk van Steenwijk en de Hervormde Gemeente te Steenwijk met elkaar. Opdat zij in de Naam van de Heer inspirerend en bezielend Protestantse Gemeente te Steenwijk in wording zullen zijn.
In deze vergadering is afgesproken, dat dhr. J. Vis de voorzitter van de Federatiekerkenraad (FK) wordt; ds. H.W. van Veldhuizen zal assessor zijn. Het scribaat zal verzorgd worden door mevr. M.G. Eleveld-Smit en dhr. J. Haasjes. De overige plaatsen in het moderamen van de FK worden ingenomen door dhr. H. Oppewal namens de Colleges van Diakenen en dhr. J. van Ek namens de Colleges van Kerkrentmeesters.
Daarnaast werd er voor 2007 het vergaderrooster vastgesteld, waarbij afwisselend in “De Klincke” en “De Schutse” wordt vergaderd. Meestal zal dat zijn op de derde woensdag van de maand.
En vervolgens werd er met vreugde en verwachting uitgezien naar de federatiekerkdienst van zondagmorgen 31 december 2006 in de Gereformeerde Kerk. Deze dienst begint als te doen gebruikelijk om 9.30 uur en de voorgangers zullen zijn ds. B. Haanstra, ds. A. van ’t Zand en ds. H.W. van Veldhuizen. Met elkaar zullen we stilstaan bij de achtste dag na de geboorte van de Here Jezus en bij de start van de federatie. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een koffie en iets lekkers in “De Schutse”. In deze dienst zal ook een bijzondere uitgave van het gezamenlijk kerkblad “De Brug” worden uitgereikt. We hopen op een feestelijke en gezegende dienst.

Namens de Federatiekerkenraad, ds. H.W. van Veldhuizen.

Impressie van de federatiekerkdienst. Ds Haanstra, Ds. van Veldhuizen en Jan Vis.

De musicalgroep “Mozes” zingt voor.

Eerdere stappen op weg naar de toekomst:

 Maandag 18 januari 2006
 is er een heugelijk feit gepasseerd. Na uitgebreid overleg in de kerkenraden in de afgelopen herfst en ook na gesprekken op de gemeenteavond in november jl. konden we deze maandag overgaan tot de installatie van de stuurgroep om het Samen-op-Wegproces in Steenwijk verder te brengen.
Opdracht voor deze stuurgroep is het formuleren van voorstellen om te komen tot een federatie van kerkenraden per 1 januari 2007. Van daaruit zal er dan verder gedacht en gewerkt kunnen worden naar een vereniging van de Hervormde Gemeente te Steenwijk en de Gereformeerde Kerk van Steenwijk.
Voorlopige streefdatum is 1 januari 2010. In deze stuurgroep hebben de volgende mensen zitting genomen,
ds B. Haanstra, dhr. T. Zaal , J. Stevens en dhr. J. v. Ek namens Hervormde zijde en ds A. v’t Zand,
dhr J.J. Post, dhr. C. Brouwer, dhr. A. Robbertsen names Gereformeerde zijde.
Zij zullen met voorstellen komen naar de kerkenraden toe en die zullen op verschillende momenten daarover het gesprek voeren met de gemeente.

Tijdens het gebed aan het slot van de installatie klonken deze woorden:
“Zo zijn wij, Uw volk, en daarbij ook onze gemeenten, tot eenheid geroepen omwille van uw getuigenis in een verscheurde wereld. Wilt u uw zegen geven aan de Stuurgroep en in hen aan ons allen om in Uw Naam te werken aan vereniging van onze beide gemeenten.”Op die zegen vertrouwen wij.

v.l.n.r. dhr. J.J. Post, dhr. J. Stevens, ds B. Haanstra, dhr. C. Brouwer,
ds A. v’t Zand, dhr. J. v. Ek, dhr. A. Robbertsen, dhr. T. Zaal.

Zaterdag 5 november 2005 spreken de kerkenraden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk samen over onze toekomst: hoe zien wij die en hoe verwachten we, dat één en ander al of niet zijn beslag gaat krijgen. Binnenkort zult u er ongetwijfeld meer van horen. Nu alvast enige foto’s van de onderlinge gesprekken.

   

Stuurgroep S.O.W.