Diaconale collecten okt / nov 2022

Van de diaconie: diaconale collecten bij online-diensten oktober en deel november  2022

 

Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

In oktober en november 2022 gaat het om de volgende collecten.

 

 

 

Woensdag 2 november, Dankdag, 3e collecte bestemd voor: Heifer

Heifer werkt samen met arme boerengezinnen én gemeenschappen om zo honger te stoppen, armoede te overwinnen en opgewassen te zijn tegen klimaatverandering.

Door praktische landbouwkennis, zaden, goed vee en toegang tot water produceert een gezin voldoende eten voor zichzelf.  Met een goede samenwerking, toegang tot financiering en het verkopen van producten op de markt verdient een arm boerengezin een leefbaar inkomen en voorziet het mensen in de omgeving van eten.  Door het toepassen van klimaat-slimme technieken worden bodems gezonder, verbetert de toegang tot water en vergroent de omgeving.

Zo kunnen ze eten van het land, leven van het land en geven om het land.

 

Zondag 6 november, 3e collecte bestemd voor: ZWO, school La Tulipe in DRCongo

Afgelopen voorjaar berichten wij u over de stormschade die ontstaan is in maart.

Intussen is er veel van de schade hersteld, maar nog niet alles.

Door duurdere materialen en onvoorziene herstelposten, bleek het begrote bedrag niet voldoende. Daarvoor is een extra actie in gang gezet.

Maar vandaag collecteren wij voor de lopende onderwijskosten.

Te denken valt dan aan leermiddelen zoals schoolboeken, papier, pennen, potloden, toner, cartridges. Maar ook schoolmeubilair, kasten en schooluniformen. Veelal gemaakt door de leerlingen van de eigen vakopleidingen timmeren en naaien: dan zijn er alleen de materialen die gekocht moeten worden.

En niet te vergeten de kosten die van overheidswege opgelegd worden.

Voor de school is er zo per maand ruim € 2.000,– nodig.

Helpt u mee om zoveel mogelijk de kosten voor deze maand bij elkaar te krijgen?

Zondag 13 november, 3e collecte bestemd voor: Stichting Present

Al 12 jaar is Stichting Present Steenwijkerland een niet meer weg te denken organisatie. Ook binnen onze kerkelijke gemeente is Present de organisatie die verbinding maakt tussen vrijwilligers en mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben. Vrijwilligers worden gekoppeld aan de hulpvraag van mensen in vaak kwetsbare situaties. Mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of leven in een sociaal isolement. Zo komen mooie ontmoetingen tussen vrijwilligers en hulpontvangers tot stand, en kan Present veel mensen helpen.

 

Zondag 27 november, 3e collecte bestemd voor: ‘Noodkreet Ethiopische gelovigen’, via Open Doors’

Een humanitaire ramp dreigt in de Hoorn van Afrika. In delen van Ethiopië, maar ook in Kenia en Somalië, heerst extreme droogte. Het conflict in de Ethiopische regio Tigray dwingt mensen bovendien te vluchten. De combinatie van hongersnood, oorlog en vervolging maakt christenen zeer kwetsbaar. Open Doors werkt onder vervolgde christenen in Ethiopië. Zij hebben niet alleen te maken met de hongersnood, maar lijden tegelijkertijd onder vervolging. Extremisten vallen hun kerken aan. En christenen die op het overwegend islamitische platteland leven, krijgen dikwijls geen toegang tot gemeenschapsvoorzieningen zoals een waterput. Of ze worden verbannen uit het dorp. Dat alles maakt hen volledig afhankelijk van noodhulp.

Zondag 16 oktober , 3e collecte bestemd voor: See You

Deze organisatie zet zich onder andere in voor mensen met een handicap in landen als Rwanda, Ethiopië en Cambodja. Zij vallen vaak buiten de boot, omdat er beperkte mogelijkheden voor hen zijn om mee te doen in het dagelijks leven. In het ergste geval worden ze weggestopt. See You ziet hen en zorgt ervoor dat ze de juiste medische zorg krijgen. Vaak kunnen ze na een kleine ingreep en met een beetje hulp weer gewoon naar school. Jongeren met een handicap begeleidt See You naar werk.

 

Zondag 23 oktober, 1e collecte Heilig Avondmaal bestemd voor: Kerk in Actie ‘Noodhulp na overstromingen Pakistan’.

De rampenfondscollecte van deze zondag heeft een speciale bestemming gekregen.

In augustus werden 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat/stond onder water.

Er zijn honderden doden en veel vee is verdronken. Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun eerste levensbehoefte.

Zondag 23 oktober , 3e collecte bestemd voor: Leprazending

Ieder jaar worden ongeveer 210.000 mensen met lepra geregistreerd, waaronder 18.000 kinderen. Mensen met lepra zijn kwetsbaar, zij worden vaak gediscrimineerd en horen veelal tot de allerarmsten in onze wereld. Om lepra te voorkomen krijgen vrienden, familie en directe naasten van leprapatiënten preventief medicijnen. Als iemand ongemerkt al besmet is, stopt het de lepra in zijn of haar lijf. De aanpak om lepra voorgoed te verslaan is: vroegtijdig opsporen, snel behandelen en zo verspreiding te stoppen. Help je mee om lepra voorgoed te verslaan?

 

Zondag 30 oktober, 3e collecte bestemd voor: ‘Open Doors’

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors stelt jaarlijks een zgn. “Ranglijst Christenvervolging” op. De ranglijst laat zien in welke landen christenen het zwaarst worden vervolgd om hun geloof. De lijst bevat 50 landen. Voor het eerst sinds jaren staat Afghanistan op de eerste plaats, op 2 Noord-Korea, Somalië op 3, Libië op 4 en op 5 Jemen.